غیرت …

چند روز پیش متنی را خواندم درباره امام حسین و لحظات شهادت آن حضرت …چهارستون بدنم لرزید و اگر خجالت نمی کشیدم فریاد می زدم …
نوشته بود : روز عاشورا لحظاتی که امام حسین بر زمین افتاده بود و منتظر شهادت …دشمن از ترس جرات نزدیکی به آن حضرت را نداشت …گفتند چه کنیم تا بدانیم جان در بدن ندارد تا نزدیک شویم …نتیجه این شد شایعه بیندازیم که به خیمه ها حمله شده …حسین غیرت دارد و تکان خواهد خورد و شایعه کردند و حسین تکان خورد
راوی نظر خود را نیز به این روایت اضافه کرده بود که به نظر من درست است : حسین عالم به هست و نیست بود و نبود هست …امام هست و می داند که آن ها دروغ می گویند ولی می خواهد این در تاریخ بماند که غیرت برای یک مسلمان و برای یک شیعه تا آخرین نفس اهمیت دارد …